Terug naar overzicht

Jaargang 27, 2023 - nummer 3


Artikelen

Blom, C., Werf, K. van der, Kooi, H., Stuurman, R. (2023): Klimaatverandering, klei en funderingsproblemen – een case studie (2). Geotechniek 2023, nr. 3, p.15.

In een eerste artikel in Vakblad Geotechniek is de schade beschreven die aan een woonhuis in Rekken is ontstaan door het zwel-krimp gedrag van de kleiondergrond waarop het huis gebouwd is. Om toekomstige schade te voorkomen zijn in april 2021 horizontale en verticale vochtbarrières in de grond rond het huis aangebracht. Er zijn vochtsensoren en zakbaken binnen en buiten de vochtbarrières aangebracht. Binnen de barrières varieert het watergehalte van de bodem nauwelijks meer. Ook is er vrijwel geen verticale beweging van de bodem binnen de barrières. Buiten de barrières varieert het watergehalte van de bodem sterk met de seizoenen en gaat het maaiveld in de droge zomer van 2022 meer dan 50 mm naar beneden. De muren van het huis zijn gerestaureerd en na de extreem droge en warme zomer van 2022 is er geen schade meer ontstaan.


Eekelen, S. van, Zwaan, R.A., Nancey, A., Hazenkamp, M., Jung, Y.H. (2023): Four years field measurements in a partly submerged woven geotextile-reinforced pile-supported embankment. Geotechniek 2023, nr.3, p.42.

This paper describes measurements in a partly submerged piled embankment, reinforced with geotextiles only. The seasonal effect in the measured geotextile strains strongly matches the seasonal temperature variation. No correlation with the varying groundwater table was found. The measurements remain sufficiently on the safe side of the results of the Concentric Arches model. Therefore, the CUR226:2016 design guideline may be used for this type of geotextile-reinforced pile-supported embankments, of which the embankment is installed partly below the groundwater table.


FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS ADVERTORIAL (2023): Constructing windmills on a sea-defense dike in The Netherlands with Enka Solutions. Geotechniek 2023, nr. 3, p.54.

The Netherlands is a small, densely populated country where space for any type of construction is at a premium. This is particularly true when decisions on the construction of windfarms have to be made, and every effort is made to locate these away from centers of population.

The construction of a windfarm in the north of the country is a good example of this.


FUGRO ADVERTORIAL (2023): Nauwkeurige glasvezel monitoring waarborgt veiligheid in Valkenburgse Mergelgroeven. Geotechniek 2023, nr. 3, p.32.

Fugro heeft een hooggevoelig glasvezelmeetsysteem ontworpen en geïnstalleerd om de gesteentemechanische veiligheid en de stabiliteit te monitoren van de constructie van het stenen gangenstelsel in de populaire Mergelgroeven in Valkenburg.


Gerritsen, R.H., Bezuijen, A., Dorst, C. (2023): Climate change and extreme weather conditions: the role of geosynthetics securing flood defences and coastal protection. Geotechniek 2023, nr.3, p.46.

In the coming decades, it will be a great challenge to respond effectively to the global climate change, causing sea level rise, heavy rainfall, storms and extreme droughts. This response involves both climate mitigation, through CO2 reduction, and climate adaption, which requires adjusting our physical surroundings to the changed environmental conditions. Geosynthetics can play a significant role in addressing these challenges. Geosynthetics contribute to CO2 reduction, thereby limiting climate change. Additionally, applying geosynthetics in flood defences mitigates issues like higher hydraulic loads, erosion and stability concerns. This paper describes some valuable applications of geosynthetics for adapting and creating safe and resilient living areas.


Haan, F. de, Daris, S. (2023): De invloed van grondverdringende paalsystemen achter damwanden. Geotechniek 2023, nr.3, p.22.

Bij de bouw van Keersluis Kornwerderzand zijn grondverdringende stalen schoefpalen met grout op korte afstand achter de bouwkuip van de deurkas geplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat de damwanden extra vervormingen hebben ondergaan en daarmee vroegtijdig zijn ‘opgespannen’. Op basis van de gemeten vervormingen is berekend hoe groot de invloed van de opgetreden vervorming is op de snedekrachten. Hieruit volgt dat de extra vervorming niet hoeft te leiden tot grotere snedekrachten, afhankelijk van de grootte van het opspaneffect en de bouwfasering.


Meer, A. van der, Veen, J. van, Kanning, W. (2023): Realistischere overstromingskansen door het meenemen van vervolgmechanismen. Geotechniek 2023, nr. 3, p.28.

Een afschuiving van een dijk leidt vaak pas na vervolgmechanismen tot een overstroming. Door het expliciet meenemen van vervolgafschuivingen en erosie door golfoverslag kan de overstromingskans realistischer bepaald worden. Vooral dijkdoorsneden waar de kans op een afschuiving al relatief groot is bij lage piekwaterstanden hebben een groot potentieel voor optimalisatie van de overstromingskansbepaling. De gevolgde methodiek kan ook gebruikt worden om het effect van innovatieve ontwerpoplossingen te kwantificeren.


Vos, M. De, Huybrechts, N., Sutter, S. De, Meyer, F. De (2023): Technische goedkeuringen voor funderingspalen in België. Geotechniek 2023, nr. 3, p.36.

In België dient de berekening van het draagvermogen van funderingspalen gebaseerd te worden op de bepalingen van Eurocode 7 en de Belgische Bijlage. Deze laatste verwijst naar de Buildwise Dimensioneringsmethode Nr. 20. Van de hierin vermelde installatiefactoren, modelfactoren en partiële veiligheden kan enkel afgeweken worden indien een paalsysteem over een technische goedkeuring met certificatie beschikt. Recent werd een eerste reeks technische goedkeuringen gepubliceerd, voor grondverdringende schroefpalen met een schacht in plastisch beton.


Vriend, A., Meinhardt, G., Grashuis, A., Lankreijer, T. (2023): Herziene derde druk CROW-CUR rapport 236 richtlijn ankerpalen (2). Geotechniek 2023, nr. 3, p.8.

In de 3e herziene druk van “CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen” zijn vele verbeteringen en toelichtingen aangebracht. De aanpassingen zijn grondmechanisch gezien zodanig fundamenteel, dat enkele berekeningen en afleidingen aanvullend zijn op de vigerende norm NEN 9997-1 en afwijken van de (inmiddels) norm NEN 7201. Het gaat daarbij met name om het bepalen van de schachtwrijving van op trek te belasten ankerpalen en het uit bezwijkproeven afleiden van de wrijvingseigenschappen tussen het verankeringslichaam en het aanliggende (vaste) draagkrachtige zandpakket. Ook zijn er voor op druk te belasten ankerpalen nieuwe rekenregels om de knikstabiliteit te controleren. Reden om hiervan de achtergronden te belichten.


Wittekoek, B., Eekelen, S. van, Bezuijen, A., Terwindt, J., Detert, O., Berg, J. van den, König, D. (2023): Geogrid-anchored sheet pile walls under strip footing surcharge loading, small-scale experiments. Geotechniek, nr. 3, p.50.

Small-scale experiments on geogrid-anchored sheet pile walls (SPWs) under strip footing surcharge loading were conducted at the Deltares laboratory. The following was concluded from the experiments. Two slip surfaces develop, starting at the edges of the strip footing. They divide the soil behind the SPW into three zones. The paper analyses the contributions of each of these zones to the failure load of the structure. The location of the strip footing surcharge load, the geogrid length and the number of geogrid anchors all affect the failure load of the structure. Furthermore, the slip surface reorients at the intersection with geogrids, and even very short geogrid anchors contribute to the total resistance.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.