Terug naar overzicht

Jaargang 27, 2023 - nummer 1


Artikelen

Dalen, J. van, Ravenshorst, G., Kwast, E., Lobbe, S., Woerden, A. van (2023): Incasseringsvermogen verbinding houten paal en oplanger bij horizontale grondbelasting. Geotechniek 2023, nr. 1, p.8.

Maaiveldzetting naast op palen gefundeerde panden komt regelmatig voor en deze kan leiden tot horizontale grondbeweging en daarmee gepaard gaande horizontale belasting van de funderingspalen. Aan de hand van een case in de gemeente Woerden, met een fundering op houten palen met betonoplangers, is onderzocht of deze horizontale grondbeweging kan leiden tot schade aan de verbinding tussen paal en oplanger. Dit blijkt in het geval van houten palen in slappe grond mee te vallen omdat er voldoende herverdelingscapaciteit in de verbinding oplanger-houten paal aanwezig is.


Eekelen, S. van, Cengiz, C., Fluit, I., Kuljanski, L., Berg, J. van den, Kwast, E. (2023): 7e Europees Congres EuroGeo7 Geokunststoffen in Warschau, Polen. Geotechniek 2023, nr. 1, p.36.

Na twee jaar uitstel door Covid-19 konden experts in geokunststoffen elkaar weer ontmoeten: van 4 tot 7 september 2022 vond in Warschau, Polen de EuroGeo7 plaats. Meer dan 800 congresdeelnemers uit 55 landen waren aanwezig op een bijzondere historische locatie: het Palace of Culture and Science.

Ook waren er ruim 70 standhouders in de naastgelegen expositieruimte. Nederlandse exposanten waren Huesker, TenCate/Solmax, Tensar, Naue en Freudenberg. Het was goed om tijdens het congres naast een goede vertegenwoordiging van het NGO-bestuur ook vele andere Nederlandse collega’s te zien.

Het congres omvatte 22 inhoudelijke sessies verdeeld over drie intensieve dagen. Alle thema’s van geokunststoffen in de breedte waren met technische diepgang


Halter, W., Wiggers, A., Molen, M., Meer, M. van der (2023): Dijken bouwen met afwijkende grond: grondgestuurd in plaats van richtlijngestuurd ontwerpen. Geotechniek 2023, nr. 1, p.24.

Dit artikel is een samenvatting van het in oktober 2022 opgeleverde Technisch kader toepassing gebiedseigen grond. Hierin is toegelicht wat de technische kansen en mogelijkheden zijn voor het toepassen van gebiedseigen grond in dijkversterkingen. Deze toepassing is duurzaam, omdat lokaal beschikbare grond wordt hergebruikt en de transportafstanden worden beperkt. Gebiedseigen grond voldoet veelal echter niet aan alle eisen die standaard worden gesteld aan dijkenklei. In dit Technisch kader wordt toegelicht hoe onderbouwd van deze eisen kan worden afgeweken. Een voorwaarde kan zijn dat men het ontwerp aanpast of het verouderingsgedrag van grond kwantificeert. Daarnaast wordt toegelicht hoe de eigenschappen van afwijkende grond op een economische wijze kunnen worden opgewaardeerd.


Lubking, P. (2023): Column Grond in de hand houden – de vorm van zandkorrels (2). Uitstroomproeven ter bepaling van korrelvorm annex oppervlakteruwheid. Geotechniek 2023, nr. 1, p.30.

Column: beheersing van het materiaal grond is voor de geotechnicus van cruciaal belang; kennis van de basiseigenschappen is een eerste vereiste. Door grond letterlijk en figuurlijk op een verstandige manier in de hand te houden wordt bereikt dat geotechnische problemen niet uit de hand lopen


Niemeijer, F. (2023): Iets over de geschiedenis van houten palen in Amsterdam. Geotechniek 2023, nr. 1, p.14.

In diverse nummers van dit tijdschrift wordt aandacht besteed aan het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) in Amsterdam, dat in 2018 van start ging. Ingenieur René Terpstra schreef als eerste in dit feuilleton een stuk onder de titel ‘Het Amsterdamse houten palenonderzoek’. Dit eerste deel doet vermoeden dat vooral de toekomst van dit Amsterdamse erfgoed onder de loep wordt genomen – in het bijzonder vanuit het perspectief van de veiligheid ervan. Het lijkt daarom zinvol in aanvulling hierop - als historisch-geograaf – een poging te doen iets bij te dragen over historische achtergronden van houten palen die als fundering dienen.


Terpstra, R., Schweckendiek, T. (2023): Feuilleton Het Amsterdamse houten palenonderzoek, deel 2. Semi-probabilistische toetsmodel houten palen Amsterdam. Geotechniek 2023, nr. 1, p.16.

Amsterdam toetst momenteel zijn bruggen en kademuren op constructieve veiligheid. 270 van deze bruggen en 125 kilometer kademuur is gefundeerd op houten palen. Vanwege het ontbreken van heldere regelgeving heeft Amsterdam een grootschalig wetenschappelijk en toegepast onderzoeksprogramma opgezet met kennisinstellingen als Deltares en de Technische Universiteit Delft. Opgave is de ontwikkeling van een betrouwbare en meer realistische beoordelingsmethode waarmee op basis van beperkte inspectiegegevens de resterende draagkracht van de ‘totale’ paalpopulatie onder een specifieke Amsterdamse brug of kademuur getoetst kan worden.

In de editie van september 2022 van Geotechniek is in het eerste artikel van het feuilleton ‘Het Amsterdamse Houten Palenonderzoek’ de aanleiding van het onderzoek en de huidige beoordelingsmethode toegelicht. In deze editie wordt de eerste versie van de ‘nieuwe’ beoordelingsmethode gepresenteerd; het semi-probabilistische toetsmodel houten palen.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.