Terug naar overzicht

Jaargang 26, 2022 - nummer 4


Artikelen

Bosch, S. ten, Bisschop, R. (2022): Zakt Nederland werkelijk zo snel? Deel 1 – het veenweidegebied. Geotechniek 2022, nr. 4, p.16.

Bodemdaling is tegenwoordig een veel besproken onderwerp binnen de geotechniek en speelt bij meerdere situaties in Nederland een rol. Vaak worden grove aannames gedaan en wordt niet in detail gekeken naar processen die in specifieke situaties relevant zijn. In deze tweedelige serie is voor verschillende situaties gekeken naar de relevante processen van bodemdaling en is nagegaan hoe goed bodemdaling ingeschat kan worden met de huidige rekenmodellen. In dit eerste deel gaan wij in op de bodemdaling in veenweidegebieden aan de hand van twee situaties, de Krimpenerwaard en de Zeevang polder (achterland Markermeerdijken).


Grotegoed, D., Bogaards, J., Putten, E. van, Gkekas, S. (2022): De Blankenburgverbinding – kistdamontwerp van de Maasdeltatunnel. Geotechniek 2022, nr. 4, p.8.

De bouwcombinatie BAAK realiseert op dit moment de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelwegverbinding A24 tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Een belangrijke schakel in deze verbinding is de Maasdeltatunnel met diepe toeritten en een zinkdeel. Om deze diepe toeritten mogelijk te maken zijn kistdammen in het druk bevaren “Scheur” ontworpen. Deze diepe toeritten en de kistdammen zijn nodig om een bouwmethode met slechts twee zinkelementen mogelijk te maken. Hiermee zorgt BAAK voor zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart en omgeving. In dit artikel worden enkele ontwerpoverwegingen en uitvoeringsaspecten van de kistdammen toegelicht.


In Memoriam: Prof. Dr. Ir. Arnold Verruijt. Geotechniek 2022, nr. 4, p.33.


• Maubeuge, K. von, Gerritsen, R., Ehrenberg, H. (2022): Geosynthetics: responsible and sustainable solutions to reduce environmental impact. Geotechniek 2022, nr. 4, p.49

Using geosynthetics, more sustainable and economical structures can be built than with traditional methods using mineral aggregate, clay, steel or concrete. Geosynthetics can replace or significantly reduce the use of these primary building materials. They also increase the service life of structures, like roads, railways or dykes. Compared to traditional construction methods, building with geosynthetics means in most cases a lower total energy demand, substantial reduction of CO2 emissions and cost savings. Various applications and geosynthetic functions as well as the sustainability benefits are summarised in this article. It will be illustrated how responsible and sustainable solutions can be obtained by using geosynthetics. More important, the positive environmental impact of these solutions in comparison with traditional building methods are described. The contribution of geosynthetics to the construction of resilient structures as the big future challenge for climate change adaptation are outlined.


Voskamp, W., Retzlaff, J. (2022): Geosynthetics, sustainability, durability and the environment. Geotechniek 2022, nr. 4, p.38.

Major savings in CO2 emissions and in the use of energy are reached when geosynthetics are applied in construction projects. But there are also potential environmental issues to be addressed, such as leaching and microplastics. This article examines the use of geosynthetics from different perspectives: the share of geosynthetics in the total use of plastics as well as the share in the waste stream in Europe and the Netherlands; the possible leaching of hazardous substances from the geosynthetics during the life time and EU regulations in this respect; the various methods of recycling geosynthetics after the life time; and whether microplastics could potentially be generated from geosynthetics.


Wimmers, R., Zwaan, J. (2022): Funderingsdag: Rekenregels = programmeerregels? Geotechniek 2022, nr. 4, p.24.

De rekenregels uit de NEN9997-1 voor paalfunderingen vertalen zich niet altijd naar programmeerregels. Om toch het groeperen van palen te automatiseren zijn aannames nodig die de geest van de rekenregels volgen. Dit leidt tot fundamentele discussies over de interpretatie van deze regels. In dit artikel worden een aantal aannames besproken die zijn gedaan tijdens de ontwikkeling van het cluster algoritme.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.