Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe Sluis Terneuzen

Home > PDF - Archief > Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe Sluis Terneuzen
Terug naar overzicht

Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe Sluis Terneuzen


Artikelen

Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.

De inpassing van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) in het bestaande sluizencomplex is een bijzondere technische opgave, onder andere door de complexe bodemopbouw. In dit artikel lichten we de bodemopbouw en geologie in het projectgebied toe en wordt ingegaan op het innovatieve ontwerp en de complexe bouwfasering van binnen- en buitenhoofd. Vervolgens wordt ingegaan op de zwel vanuit de Boomse Klei.


Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn buispalen en damwandplanken in de taluds van de waterkering geïnstalleerd. Vanwege de aanwezigheid van glauconiethoudend zand en Boomse Klei was sprake van zwaar hei- en trilwerk. Tijdens de werkzaamheden moest de taludstabiliteit gewaarborgd blijven. Hiertoe zijn heiproeven uitgevoerd, prognosemodellen opgesteld, trillingen en waterspanningen tijdens uitvoering gemonitord en beheersmaatregelen genomen. Zo konden de werkzaamheden beheerst worden uitgevoerd.


Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.

De bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben een invloed op de bestaande Westsluis. Middels de inzet van een geotechnische risicoanalyse in de ontwerpfase en een uitgebreide monitoring in de uitvoeringsfase, waarbij rekening wordt gehouden me de natuurlijke vervormingsbrandbreedte, wordt geborgd dat afwijkingen vroegtijdig worden geconstateerd en geen schade zal optreden.


Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.

Sinds eind 2017 wordt in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie gebouwd aan de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) om het havengebied van Gent en Terneuzen voor grotere zeeschepen toegankelijk te maken. De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt 55m breed, 427m lang en krijgt een diepgang van NAP -16,44m, vergelijkbaar met de nieuwe sluizen in Panama. De bouw is in handen van aannemerscombinatie Sassevaart (BAM, Deme, Van Laere en Engie). Voor het ontwerp zijn onder leiding van BAM Infraconsult, DIMCO, ENGIE, van Laere en Dredging International verantwoordelijk met ondersteuning van o.a. IV Infra, Arcadis, RHDHV, SBE en Fugro.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.