Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe Sluis Terneuzen

Home > PDF - Archief > Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe Sluis Terneuzen
Terug naar overzicht

Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe Sluis Terneuzen


Artikelen

Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.

De inpassing van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) in het bestaande sluizencomplex is een bijzondere technische opgave, onder andere door de complexe bodemopbouw. In dit artikel lichten we de bodemopbouw en geologie in het projectgebied toe en wordt ingegaan op het innovatieve ontwerp en de complexe bouwfasering van binnen- en buitenhoofd. Vervolgens wordt ingegaan op de zwel vanuit de Boomse Klei.


Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn buispalen en damwandplanken in de taluds van de waterkering geïnstalleerd. Vanwege de aanwezigheid van glauconiethoudend zand en Boomse Klei was sprake van zwaar hei- en trilwerk. Tijdens de werkzaamheden moest de taludstabiliteit gewaarborgd blijven. Hiertoe zijn heiproeven uitgevoerd, prognosemodellen opgesteld, trillingen en waterspanningen tijdens uitvoering gemonitord en beheersmaatregelen genomen. Zo konden de werkzaamheden beheerst worden uitgevoerd.


Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.

De bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben een invloed op de bestaande Westsluis. Middels de inzet van een geotechnische risicoanalyse in de ontwerpfase en een uitgebreide monitoring in de uitvoeringsfase, waarbij rekening wordt gehouden me de natuurlijke vervormingsbrandbreedte, wordt geborgd dat afwijkingen vroegtijdig worden geconstateerd en geen schade zal optreden.


Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.

Sinds eind 2017 wordt in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie gebouwd aan de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) om het havengebied van Gent en Terneuzen voor grotere zeeschepen toegankelijk te maken. De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt 55m breed, 427m lang en krijgt een diepgang van NAP -16,44m, vergelijkbaar met de nieuwe sluizen in Panama. De bouw is in handen van aannemerscombinatie Sassevaart (BAM, Deme, Van Laere en Engie). Voor het ontwerp zijn onder leiding van BAM Infraconsult, DIMCO, ENGIE, van Laere en Dredging International verantwoordelijk met ondersteuning van o.a. IV Infra, Arcadis, RHDHV, SBE en Fugro.