Terug naar overzicht

Jaargang 25, 2021 - nummer 3


Artikelen

Admiraal, B. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Een belangrijk platform. Geotechniek 2021, nr. 3, p.19.


Alboom, G. Van, Trève, C.,Bottiau, M.,Descamps, F. (2021): Registratieproject geotechnicus/geotechnisch deskundige in België. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 40.

De BGGG (Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek) heeft samen met RockEnGeo.be (Belgische Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica) een registratieproject voor geotechnici en geotechnisch deskundigen opgezet. Deze registratie kadert in de algemene context van de Standaardprocedures Geotechnisch onderzoek van BGGG. In dit artikel wordt ingegaan op de praktische uitwerking van het registratieproject: types en subtypes, criteria (diploma, professionele ervaring, competenties, permanente professionele vorming), het verloop van het evaluatieproces en tenslotte ook het kostenplaatje en de verdere timing van het project.


Gerritsen, R., Harmsen, M., Niewerth, S., Zengerink, E., Huybregts, T., Dorst, K. (2021): Toepassing van geokunststoffen in de waterbouw. NGO-kennissessie: kennisdeling werkt beter. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 50.

Voor het bevorderen van kennisoverdracht in het vakgebied organiseert de NGO meermalen per jaar verschillende activiteiten. Op 22 april 2021 is er een online lezingenmiddag georganiseerd met als onderwerp; ‘Geokunststoffen in de waterbouw’. Heb je de sessie gemist? Geen nood: in het artikel vinden jullie uitgebreide beschrijvingen van de verschillende sessies. Het programma omvatte een breed scala aan geokunststof toepassingen als filterlaag onder steenbekledingen, scheiding en isolatie van vervuilde waterbodems, verankeren en ontlasten van kademuurconstructies, geotextiele zandelementen, bentonietmatten als afdichting bij dijken en als laatste erosiebescherming op oevers en taluds. We kijken terug op een zeer geslaagde online kennissessie. Met meer dan 90 deelnemers was het de NGO-activiteit met het grootste aantal deelnemers van de afgelopen jaren!


Heemstra, J. (2021): 100 jaar ringspoorbaan Amsterdam. Stabiliteit tijdens het ophogen en zakkingen op de lange termijn. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 34.

In 1921 ging de aanleg van de Ringpoorbaan in Amsterdam van start met de aanleg van een baanlichaam op een grondverbetering voor het gedeelte ten westen van de Amstel. In de jaren dertig werd er begonnen met de Spoorwegwerken Oost en de aanleg van de verbindingsbaan tussen de spoorlijn Amsterdam – Utrecht en het rangeerterrein in de Watergraafsmeer. De grote ophogingen, de slechte ondergrond en de snelle aanleg leidden tot grondmechanische puzzels. Met de elementaire kennis die men in die jaren juist had opgebouwd lukte het toch het werk tot een goed einde te brengen.


Juijn, P. (2021): 10 jaar Geobest. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 22.

In 2011 richtte Erwin de Jong samen met ingenieursbureau Nebest het geotechnische bureau Geobest op. Inmiddels telt het bedrijf twaalf personeelsleden, met naast Erwin nog drie zeer ervaren medewerkers. De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op betrokkenheid van het personeel, betrouwbare adviezen en uitvoerbare ontwerpen


Korff, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. 25 jaar (vakblad) geotechniek. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 11.


Lubking, P. (2021): Grond in de hand houden – de vorm van zandkorrels (1). Identificatie en classificatie van de korrelvorm. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 16.


Schippers, R.J., Bijnagte, J., Tol, A.F. van (2021): Geotechnisch ontwerp van De Zalmhaven te Rotterdam (deel 1). Geotechniek 2021, nr. 3, p. 26.

In dit artikel wordt voor het project De Zalmhaven ingegaan op de berekeningswijze van de geotechnische draagkracht volgens NEN 9997-1+C2;2017 en de bepaling van de statische en dynamische veerstijfheid van de paalfundering van een 215 m hoge woontoren. Daarnaast is de zetting van het gebouw en de invloed op de omgeving gedetailleerd geanalyseerd met behulp van 3D Eindige Elementen berekeningen, waarop in een tweede artikel zal worden ingegaan. In het tweede deel wordt tevens aandacht besteed aan de resultaten van inmiddels uitgevoerde zettingsmetingen tijdens de bouw in relatie tot de zettingsprognose.


Vroom, P. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Vaste grond onder de voeten. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 7.


Weringh, M. van, Roggeveld, R.P. (2021): Kwantificatie van het effect van verschillende ontwerp- en modelleringskeuzes op de buigende momenten van een gording. Modelleringskeuze van de belasting op een gording. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 12.

Dit onderzoek heeft het effect van een geconcentreerde belasting op de optredende buigende momenten van een gording inzichtelijk gemaakt. Onderzocht is waar de gevoeligheden liggen. 1) De mate van spreiding van de belasting. 2) De positie van de ankers of stempels. 3) De relatieve stramienmaat. De onderdelen zijn opgenomen in het FEM programma SCIA Engineer 19. Na het normaliseren van de resultaten kon het effect van de verschillende onderdelen uitgedrukt worden in een aantal formules. Opvallend is dat de positie van de steunpunten bepalend is voor het kleiner of juist groter worden van de optredende buigende momenten, de andere twee onderdelen hebben juist een meer dempend effect. Uit het onderzoek blijkt dat er in sommige gevallen economischer ontworpen kan worden, terwijl men zich in andere gevallen juist rijk rekent met bepaalde aannames. Daarmee lijken de resultaten van dit onderzoek een waardevolle toevoeging te zijn bij het ontwerpen van gordingen van bouwkuipen of kadeconstructies. Verder blijken zuiver centrische en excentrische systemen ongevoelig te zijn voor de modelparameters ten tijde van ankeruitval doordat de momentensom in deze situaties onveranderd blijft.


Woollard, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek – export en import van kennis en kunde. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 9.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.