Terug naar overzicht

Jaargang 24, 2020 - nummer 4


Artikelen

Allani, dr. Ir. M, Huybrechts, Prof. Ir. H. (2020): Berekeningen van zettingen van vertiocaal belaste palen: methodes voor het afleiden van vervormingsparameters. Geotechniek 2020, nr. 4, p.10.

Tot op heden is de aandacht in België hoofdzakelijk uitgegaan naar het ontwerp van palen in de uiterste grenstoestand (UGT). Nochtans verplicht EC7 om naast de UGT controle eveneens een controle uit te voeren van de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT). In het kader van een door de NBN-FOD Economie gesubsidieerde prenormatieve studie [WTCB (2017-2019)] zijn, op basis van een uitgebreide verzameling van belastingsproeven op paalfunderingen in België, methodes opgesteld voor het afleiden van de zetting van een individuele paal. Deze methodes worden in dit artikel voorgesteld.


Bezuijen, A., Izadi, E. (2020): Beschadiging van geotextielen door vallende stenen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 50.

Met valproeven met betonblokken van 40 kg op geotextielen op een ondergrond van zand is onderzocht onder welke omstandigheden een geweven (weefsel), niet-geweven (vlies) geotextiel of een composiet van een weefsel en een vlies wordt beschadigd. De resultaten zijn vergeleken met de ‘Ontwerprichtlijn Geotextielen onder Steenbekledingen’. Zij bevestigen een aantal aspecten die genoemd worden in die richtlijn: de maximale rek bij breuk is belangrijk, de absorptie-energie is minder belangrijk. De resultaten laten echter ook zien dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan weergegeven in de richtlijn en hoe twee op elkaar geplaatste geotextielen reageren op impact.


Bilt, Ing. R. van de, Koning, Ir. M. de (2020): Ervaring met het ontwerp conform CRW 689.17 bij De Groene Boog. Begaanbaarheid van bouwterreinen volgens bouwterreincertificaat. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 38.

Op het bouwterrein gebeuren jaarlijks nog steeds ongelukken door omgevallenfunderingsmachines. Deze ongevallen zijn onder andere te wijten aan te weinig aandacht voor een veilig bouwterrein. In 2016 heeft de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) het Bouwterreincertificaat geïntroduceerd om onveilige situaties op het bouwterrein te voorkomen. Een onderdeel van het certificaat is dat het bouwterrein voldoende onderhouden moet worden, zodat de draagkracht van het bouwterrein gedurende de werkzaamheden gewaarborgd blijft. Voor funderingsmachines moet hiervoor de maximale gronddruk worden bepaald volgens de richtlijn CRW 689.17 ‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’ en het draagvermogen van de ondergrond volgens een fundering op staal. In dit artikel wordt beschreven hoe binnen de bouwcombinatie De Groene Boog voor het project ‘A16 Rotterdam’ is omgegaan met de toepassing van het Bouwterreincertificaat en de ervaringen met het toepassen van de richtlijn CRW 689.17.


Boekhorst, Ir. C. te, Winters, drs. G. (2020): aanleg van drie ongelijkvloerse kruisingen in de Amstelveenlijn. Ontwerp en uitvoering van de bemaling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 24.

Voor de ombouw van de Amstelveenlijn tot een hoogwaardige tramverbinding is voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen een spanningsbemaling met retourbemaling toegepast. Het betreft de bestaande haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Dit artikel gaat nader in op het ontwerp en uitvoering van deze bemalingen.


Gerritsen, R., Kwast, E., Eekelen, S. van, Berg, J. van den, Fluit, I., Kuljanski, L. (2020): NGO: samenwerken door kennisdeling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 48.

Positief nieuws hebben we vanuit de Nederlandse Geotextiel Organisatie (NGO): het bestuur wordt versterkt met maar liefst drie nieuwe bestuursleden. Dit is een mooie aanleiding voor het bestuur om zich nader aan u voor te stellen. In dit artikel wordt daarnaast ingegaan op de doelstellingen van de NGO en de strategie voor de komende jaren. We blijven graag de drijvende kracht voor de juiste en verantwoorde toepassing van geokunststoffen in het werkveld van de grond-, weg- en waterbouw.


Mortelmans, ir. F., Peiffer, prof. dr. ir. H. (2020): Toepassing van een nieuw last-zakkingsmodel voor open buispalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 18.

Axiaal belaste open buispalen van grote diameter hebben typisch een zeer groot draagvermogen. Om dit draagvermogen te ontwikkelen zijn echter vrij grote verplaatsingen nodig. Hierbij spelen de grondplug binnenin de buispaal en een mogelijke betonvulling een belangrijke rol. In dit artikel wordt een theoretisch model opgesteld om het last-zakkingsgedrag van open buispalen van grote diameter te voorspellen. Dit model wordt vervolgens gebruikt om een voorspelling te maken van het zettingsgedrag van de open buispalen van de tweede Scheldebrug in Temse.


Schokking, dr. Ir. F., Wiel, ir. J. van de, IJnsen, ing. P. (2020): Aanzet tot innovatief ontwerp met EEM en kwaliteitscontrole van één-staps-hoge druk-inkectie micropalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 30.

Bij het ontwerp van één-staps-hoge druk-injectie micropalen volgens de huidige Eurocode 7 wordt het beschikbare draagvermogen van de palen onderschat en wordt de optredende paal-grond interactie onjuist gerepresenteerd. Er wordt een aanzet gegeven voor een innovatieve ontwerpmethodiek met eindige elementen modellering, waarbij zowel het installatie proces met hoge druk injectie van grout en de belasting van de paal wordt gesimuleerd. Om de aannames in het ontwerp betreffende de afmetingen van het groutlichaam te garanderen is een concept voor kwaliteitscontrole op basis van monitoring van het injectieproces ontwikkeld.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.