Terug naar overzicht

Jaargang 23, 2019 - nummer 3


Artikelen

Admiraal, B.J. (2019): Pneumatic sinking 2.0, or ‘How deep can you sink (from a Geotechnical perspective)’. Geotechniek 2019, nr.3, p.33.

The New Kattwyk Bridge in Hamburg is currently being realised by of the Hamburg Port Authority (HPA). A special construction method was chosen for the realisation of the river piers. The pneumatic sinking technique, among other specialties, was used in relation to this. Pneumatic sinking means working under an overpressure with all the safety measures that this entails. It also means that working hours are seriously limited when sinking up to a water depth of 32 m. Volker Staal en Funderingen (VSF), the subcontractor for sinking the river piers of the New Kattwyk Bridge, has therefore mechanised the sinking process innovatively. The soil under the caissons is excavated in a remotely controlled manner and disposed of while deploying occasionally. This article discusses the implementation concept for the river piers, the development of sinking in a remotely controlled manner and the expected and unexpected challenges that must be resolved during implementation.


Claassen, E. (2019): Another step closer to a 3D digital plant. Geotechniek 2019, nr.3, p. 39.

Imagine having access to the status of your operational assets from the comfort of your office, whenever you want.

This is essentially what you get from Fugro SITE-SPOT: up-to-date digital 3D asset information hosted on a web portal to enable smarter, safer and more productive operations.


Deen, J.K. van, Voskamp, W., Bezuijen, A. (2019): Geokunststoffen en het milieu. Geotechniek 2019, nr. 3, p. 68.

Vroeg of laat worden wij – wordt u – als leverancier of als toepasser van geokunststoffen geconfronteerd met de vraag: al dat plastic dat jullie in de grond stoppen, kan dat zomaar? Wat gebeurt daarmee? Is dat wel veilig? Dit artikel is bedoeld om de voors en tegens van geokunststoffen in de grond op een rijtje te zetten en randvoorwaarden aan te geven voor een verantwoord gebruik. We willen natuurlijk voorkomen dat onze kleinkinderen over 50 jaar zeggen: “Oma, wat heb je nou gedaan?”


Eekelen, S. van, Bezuijen, A., Gerritsen, R., Voskamp, Wim, Duijnen, P. van, Horst, P. ter, Zengerink, E. (2019): Erosiebescherming met geokunststoffen. Geotechniek 2019, nr. 3, p. 62.

Op een onstuimige maar zonovergoten dag op het strand organiseerde de NGO haar achtste studiedag/creatieve sessie. De focus lag dit keer op geokunststoffen als middel voor erosiebescherming. . Drie sprekers legden een theoretische en praktische ondergrond als basis voor de studiedag. Ruim dertig deelnemers van opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus, leveranciers en kennisinstituten voerden proeven uit en bedachten vernieuwende constructies met geokunststoffen als bescherming tegen erosie door regen, golven en waterstroming.


Katerberg, S., Dieteren, H., Meinhardt, G., Tekofsky, T.: Pile Pushing Method. The best of both worlds. Geotechniek 2019, nr. 3, p. 46

In late 2016, Drukpaal.nl and A.P. van den Berg were the first companies in the Netherlands to start using the pile pushing method in combination with conventional precast concrete piles. Instead of traditional pile driving using a hammer, this system pushes precast concrete piles into the ground. This results in proven high-quality foundations that are installed without the usual noise and vibrations.

Measurements performed so far (as every pushed pile is basically a compression test in its own right) seem to corroborate that the pile base coefficient (αp) is 1.0 (instead of the factor of 0.7 used in the Dutch standard).

Thanks to continuous recording of data, the pile pushing method offers excellent opportunities for quality improvement or responsible application of safety factors. For example, the fact that this piling method measures resistance from the moment of entry into the soil and throughout the pile pushing process, much like a cone penetration test, makes it possible to correlate the load-bearing capacity, cone penetration curve, and readings from the pushing force recording system to a demonstrable safety level through expert assessment.

In other words, continuous pushing force recording will in future have to be considered a kind of (verification) cone penetration test that would make it possible to set the correlation factors (ξ) at 1.0.


Lubking, P. (2019): Prikken in klei #5: grond in de hand houden. Geotechniek 2019, nr. 3, p. 18.


Marichal, S. (2019): Risicobeheersing en optimalisatie van de uitvoering van een sifonconstructie op de Noordersingel te Antwerpen. Geotechniek, nr. 3, p. 22.

Bij de voorbereidende werken voor het Oosterweelproject in Antwerpen dient de afvoer van de rivier Het Schijn naar het Lobroekdok verlegd te worden doorheen nieuw aan te leggen kokerleidingen. Dit nieuwe kokertracé gaat onderdoor de bestaande aanvoerleiding van het Aquafin zuiveringsstation dat een groot deel van het afvoerwater van Antwerpen moet zuiveren. In het ontwerp werd de realisatie van de kruising voorzien d.m.v. een sifon. Gelet op de beperkende randvoorwaarden (de Aquafinleiding diende tijdens de werken in dienst te blijven, gelijktijdige uitvoering van tweede naastliggende kokerleiding, nabijheid gasleiding, specifieke grondgesteldheid, beperking impact op omgeving) werd de constructie geoptimaliseerd. Hierbij speelden geotechnische randvoorwaarden een belangrijke rol.


Meekeren, B.T. van (2019): Bayesiaanse regressie ter bepaling van karakteristieke sterktes. Geotechniek, nr. 3, p. 14.

Bij parameterbepaling komt het voor dat de karakteristieke waarden lager zijn dan het fysische minimum, zoals een schuifsterkte lager dan nul. Daarom is afgeweken van de lineaire regressie statistiek om te kijken of de Bayesiaanse statistiek een oplossing biedt. Bij de toegepaste (Bayesiaanse) statistiek is de range van variabelen van te voren ingeperkt. Er zijn alleen maar fysisch realistische variabelen geaccepteerd. In een rekenvoorbeeld scheelt dit een factor 2 op de cohesie en 45% op de schuifsterkte.


Schokking, F., Wiel, J. van der, IJnsen, P. (2019): Paalbelastingsproeven op één-staps-hoge-druk-injectie micropalen. Geotechniek 2019, nr. 3, p. 8.

Hoge-druk-injectie micropalen zijn in eerste instantie funderingselementen die drukkrachten uit constructies op kunnen nemen en, indien nodig, ook trekkrachten. De indeling van deze palen in de Eurocode 7, Nationale bijlage en in CUR 236 in de groep van ankerpalen heeft tot gevolg, dat de parameters voor de draagkracht ongunstiger uitvallen dan in de praktijk in paaltesten waargenomen is. Onder meer om deze redenen is besloten om een aantal in het verleden uitgevoerde paalbelastingproeven te herinterpreteren en met name in het licht van bovengenoemde normgevende documenten. Het lijkt, dat door de specifieke installatiemethode, waarbij onder drukken tot 80 à 100 bar grout wordt geïnjecteerd, een horizontale deformatie van de grond optreedt tot ca 50 % van de schroefdiameter, die resulteert in een schachtwrijving die ca. 80 % van het draagvermogen levert bij een geringe verticale verplaatsing. In dit gedrag vertonen de palen sterke overeenkomst met de in de jaren ’80 in Frankrijk geïntroduceerde IRS-type palen. Echter bij de beoordeling van de paaltesten blijken de waarden voor de schachtwrijving berekend volgens Eurocode 7 tot 65 % lager. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in de voorgeschreven afsnuiting van de conusweestand, die gezien de resultaten van deze en andere proeven tot overdimensionering lijkt te leiden. Anderzijds wordt een deel van de lage berekeningswaarden veroorzaakt door de voorwaarde om ter verificatie een paaltest uit te voeren. In het geval trekproeven op grondankers kan dit praktisch gezien haalbaar zijn. Voor de op druk belaste funderingspalen is dit over het algemeen moeilijk, en zeer kostbaar om te realiseren binnen veelal kleinschalige projecten. Om de nadelen van deze beide aspecten te ondervangen is een eventueel voor het ontwerp alternatief te gebruiken Eindige Elementen Modellering onderzocht, die toe te passen is in samenhang met een innovatieve monitoringsprocedure voor het controleren van de minimale dimensies van het groutlichaam tijdens de installatie van de palen. In een volgend artikel zullen deze laatste twee aspecten beschreven worden.


Taccari, M.L., Galavi, V., Tehrani, F.S., Elkadi, A.: It is warmer, but are our road embankments still safe? Geotechniek 2019, nr. 3, p. 51.

Extreme weather events such as long and/or intensive rainfall can lead to instability of natural and man-made slopes. In the Netherlands, it is expected that the changing climate will possibly impose increased frequency or intensity of such extreme weather events. These will likely influence the state of existing and mostly aging transport embankments that were not designed with climate change aspects in mind. Therefore, there is a need to better understand how these embankments will perform under climate change scenarios and if necessary, devise plans for adapting them to new climatic conditions. We provide a method to estimate the effect of climate change on geotechnical stability of road embankments. A series of fully coupled hydro-mechanical analyses under unsaturated condition are carried out on a typical road embankment. A selection of probable climate scenarios for the next 70 years is applied to the calculations in terms of rainfall intensity and duration. The results compare the current climate based on historical data with the climate scenario around 2085, as reported from the Royal Netherlands Meteorological Institute, KNMI. The authors also looked at how the development of soil desiccation cracks, after prolonged periods of drought, effect the stability of the road embankment.


Tehrani, F.S., Santinelli, G., Herrera, M.: Machine learning for forecasting rainfall-induced landslides. Geotechniek, nr. 3, p. 42.

Landslides are catastrophic geo-hazards that threaten urbanization. Growth in population besides construction of critical infrastructures such as roads and pipelines in landslide-prone areas elevates the risk associated with landslides. Therefore, a system that is able to predict landslides and issues warning in a timely manner is very appealing. It is widely accepted that precipitation is one of the most influential factors for triggering landslides. In this paper, we present the preliminary results of a practical research study that has been carried out in Deltares. To that end, we have set up a framework that combines geo-engineering, remote sensing, hydrology with machine learning to predict the onset of landslides under the effect of precipitation. In this data-driven approach, Machine Learning (ML) methods are used to predict landslides by exploiting multiple Earth observation datasets, including rainfall data (e.g. TRMM 3B42) and Digital Elevation Models (e.g. SRTM) and the NASA Global Landslide Catalogue. A detailed inventory of landslides at a global level is built out of which a supervised machine learning algorithm is trained with landslide/non-landslide events. The trained ML model is then fed by rainfall data, topography features such as slope and elevation relief, soil and bedrock data, and vegetation index of target regions to assess the stability of the studied area.


Vraag en Antwoord CGF-examenvraag. Geotechniek 2019, nr. 3, p. 20.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.