Jaargang 23, 2019 - nummer 1 incl. Geotechniekdag België Special

Home > PDF - Archief > Jaargang 23, 2019 - nummer 1 incl. Geotechniekdag België Special
Terug naar overzicht

Jaargang 23, 2019 - nummer 1 incl. Geotechniekdag België Special


Artikelen

Alboom, G. Van (2019): Geotechniekdag 2018 = sluizendag. Geotechniek 2019, nr.1, p.33.

In België, Nederland e ook in het buitenland zijn belangrijke sluizenprojecten net afgewerkt, in uitvoering of in voorbereiding. Reden voor de ie-net expertgroep Geotechniek om, samen met KIVI Nederland, op de jaarlijkse Geotechniekdag een aantal projecten toe te lichten. Daarbij werd de focus gelegd op de manier waarop met de geotechnische risico’s werd omgegaan. Aan de sprekers was ook gevraagd om ervaringen en lessons learned

te delen.


Dijkstra, S., Meinhardt, G., Bakker, K.J. (2019): Krachtswerking en vervorming van een ankerstaaf als gevolg van grondbelasting. Geotechniek 2019, nr. 1, p.6.

Zettingen van grondlagen langs een daarin gelegen ankerstaaf kunnen leiden tot een aanvullende kracht in de ankerstaaf. In het kader van een afstudeeropdracht aan de TU Delft is onderzoek gedaan naar deze aanvullende kracht in de staven als gevolg van de belasting door deze zettingen ofwel de zakkende grond. De hierbij relevante grondbelasting op de ankerstaaf is reeds uiteengezet in het eerder gepubliceerde artikel ‘Grondbelasting op ankerstangen’ in het vakblad Geotechniek van juni 2018. Het voorliggende artikel betreft daarmee deel 2 van het onderwerp ‘zakkende grond op ankers’. Voor het benaderen van het vervormingsgedrag over de vrije ankerlengte, en daarmee het spanning-rekdiagram van de staaf, is in de afstudeeropdracht een analytische rekenmethode opgesteld. Deze methode maakt gebruik van een aanpasbare reeks differentiaalvergelijkingen welke op iteratieve wijze de optredende situatie (grond-staaf interactie) simuleert. Deze rekenmethode is goed toepasbaar voor een breed scala aan situaties, waaronder het belasten van schuine ankers waarbij meerdere grondlagen doorkruist worden. Hierbij rekening houdend met de niet-lineaire zettingen langs de staaf en de toetsing van de ankerstaaf conform de vigerende staalbouwnormen.


Gerritsen, R., Bezuijen, A., Dorst, K. (2019): Klimaatverandering en weersextremen: toepassing van geokunststoffen bij waterkeringen en kustverdediging (deel 1). Geotechniek 2019, nr. 1, p.46.

Door klimaatverandering is het veilig en leefbaar houden van Nederland een grote uitdaging voor de komende decennia. Zeespiegelstijging en frequentere uitzonderlijke weersomstandigheden zullen significante effecten hebben op onze waterkeringen.De komende decennia zal er een enorme versterkingsoperatie moeten plaatsvinden. Voor het verkleinen van de impact hiervan lopen meerdere innovatie-trajecten. In verschillende POV-onderzoeksprogramma’s staan geokunststoffen op de kaart, maar de toepassing is tot dusverre beperkt, terwijl het gebruik ervan kan resulteren in een substantieel betere, snellere en/of goedkopere aanleg van nieuwe waterkeringen, dijkversterkingen of kustverdediging. Het artikel gaat in op de problematiek en de effecten van klimaatverandering en de potentiële rol die geokunststoffen kunnen spelen. Een vervolgartikel in de volgende GeoKunst zal uitgebreid ingaan op verschillende toepassingen van geokunststoffen bij waterkeringen en kustverdediging.


Lubking, P. (2019): Prikken in klei #3: de pocket-penetrometer. Geotechniek 2019, nr. 1, p.24.


Nijs, R.E.P. de, Matc, I. (2018): Stabiliteit waterkering tijdens intrillen buispalen. Geotechniek 2019, nr. 1, p.16.

De dynamische belasting in combinatie met wateroverspanningen die het inbrengen van (funderings)elementen in de invloedszone van waterkeringen genereren, zijn in de reguliere dijktoetsing niet voorzien. Ook de wijze van kwantificeren is onbekend. Aan de hand van een project in het Calandkanaal te Rotterdam is een opzet gemaakt om een dijktoetsing te kunnen doen voor deze gecombineerde situatie. Het werk betrof het hoogfrequent intrillen van een meerpaal halverwege het talud aan de zijde van het Calandkanaal. De wateroverspanning is gemodelleerd middels een axiaal symmetrische flow berekening. De benodigde bodemversnelling is ontleend aan de methode Massarsch. Deze waarden zijn aangeboden in een gecombineerde 2D toetsing. Tijdens uitvoering zijn de trillingen en waterspanningen gemonitord en heeft instabiliteit zich niet voorgedaan.


Seters, A. van, Hannink, G., Pollemans, C. (2019): NEN 8707-beoordeling van bestaande geotechnische constructies. Geotechniek 2019, nr. 1, p.12.

Onlangs is uitgebracht NEN 8707Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaande constructie bij verbouw en afkeur – geotechnische constructies. Met deze norm kunnen bestaande geotechnische constructies volgens het Bouwbesluit worden beoordeeld. De norm sluit aan bij de normen uit de NEN 8700-serie en bij NEN 9997-1 (Eurocode 7, deel 1 en Nationale Bijlage) voor nieuwbouw.

In het artikel wordt de inhoud van de norm besproken en wordt stilgestaan bij de eisen volgens NEN 8707 voor bestaande funderingen op staal en op palen, grondkeringen, verankeringen en grondconstructies.


Vos, A. de (2019): De impact van geologie op design en uitvoering van de Panamasluizen. Geotechniek 2019, nr. 1, p.38.

Bij de recente werken aan het Panamakanaal had de bijzondere geologische context een belangrijke impact op design en constructie van het Post-Panamax sluizencomplex, dat gebouwd is aan zowel de Atlantische Oceaan als de Stille Oceaan. In bijzonder noopte het voorkomen van enerzijds zachte quartiare afzettingen Atlantic muck en anderzijds lage kwaliteitsgesteente (gelaagdheid, diaklazen, slickensides) en complexe breuksystemen tot bijzondere ingrepen bij uitvoering.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.