Jaargang 22, 2018 - nummer 2 incl. CPT-special

Home > PDF - Archief > Jaargang 22, 2018 - nummer 2 incl. CPT-special
Terug naar overzicht

Jaargang 22, 2018 - nummer 2 incl. CPT-special


Artikelen

Algoe, C., Vervoort, A. (2018): De meerwaarde van regionale proefverzamelingen, toegepast op data uit de Formatie van Boom. Geotechniek 2018, nr. 2, p20

De regionale proefverzameling stoelt op een grote hoeveelheid beschikbare data van de afdeling Geotechniek in de vorm van boringen, laboratoriumproeven en sonderingen die enerzijds beschikbaar zijn uit laboratoriumonderzoek binnen de afdeling en anderzijds zijn opgenomen in de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Op basis van de geografische concentratie van de beschikbare proeven werden drie datasets beschouwd: Antwerpen-Linkeroever, Antwerpen-Oost en Antwerpen-Noord. Deze data zijn verzameld en grondig statistisch geanalyseerd rond Antwerpen voor gegevens in de Formatie van Boom. Middels regionale proefverzamelingen kunnen toekomstige projecten binnen de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid gerichter en efficiënter worden ingepland. De bestudeerde monsters in deze geologische Formatie kunnen lithologisch ingedeeld worden in kleirijke of zandigere eenheden. Wanneer enkel de kleirijke eenheden bestudeerd worden, dan blijken de drie datasets onderling goed overeen te komen en kunnen ze samengevoegd worden tot één regionale proefverzameling.


Bot, B. (2018): Zettingsformule van Terzaghi geïntegreerd. Geotechniek 2018, nr. 2, p8

De analytische integratie van de zettingformule van Terzaghi wordt hier gepresenteerd voor enkele eenvoudige situaties van dikkere samendrukbare pakketten. De zettingsberekening bestaat dan niet meer uit de optelling van een stapel dunne laagjes, maar bestaat nog maar uit één vergelijking. De basisvergelijking voor de samendrukking van een volledig grondpakket blijkt te bestaan uit de hier gedefinieerde en zeer eenvoudige B-functie.

De geïntegreerde oplossingen zijn afgeleid voor eenvoudige schematisaties en de gebruiker zal handigheid moeten krijgen in de vertaling van reële situaties naar deze schematisaties. De gebruiker wordt dan beloond met een praktisch gereedschap voor een snelle schatting van zettingen.


Dijkstra, S., Meinhardt, G., Bakker, K.J. (2018): Grondbelasting op ankerstangen. Geotechniek 2018, nr. 2, p28

Zetting van grondlagen langs een daarin gelegen ankerstaaf kan leiden tot een aanvullende kracht in de ankerstaaf. Dit is in het bijzonder van belang voor situaties waarbij na aanleg nog wordt opgehoogd achter de grondkering, zoals bij dijkverbetering. In het kader van een afstudeeropdracht aan de TU Delft is onderzoek gedaan naar deze aanvullende kracht in de staven. Daarbij is een alternatieve rekenwijze voor deze krachten afgeleid en gevalideerd. Bij het onderzoek kunnen twee deelaspecten worden onderscheiden. Het eerste betreft de belasting door de grond op de staaf en het tweede betreft de krachtswerking in de staaf als gevolg van die belasting, met bijbehorende randvoorwaarden zoals bedding, oplegreacties en de staaltechnische details. Het voorliggende artikel gaat in op het eerste onderdeel; de belastingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gedraineerd en ongedraineerd bezwijken van kleigrond rondom een ankerstaaf. In het tweede artikel zal de krachtswerking in de staaf worden beschreven.


Eekelen, S. van (2018): . Geotechniek 2018, nr. 2, p48

In juni 2017 organiseerden prof Jie Han van de Kansas University en schrijver dezes een tweedaagse workshop in Shanghai, China: de “First International Workshop Geosynthetic-Reinforced Piled-Supported Embankments”. Doel van de workshop was ervaringen uit de praktijk en resultaten van onderzoek in de verschillende landen te delen, te begrijpen en te zien waarover overeenstemming is en waarover (nog) niet. Een kleine twintig specialisten uit tien landen presenteerden hun werk, er werd met het publiek van rond de 70 belangstellenden gediscussieerd en we formuleerden gemeenschappelijke conclusies. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste daarvan.


Horst, P. ter (2018): Deeltjesbeweging in een ballastbed gestabiliseerd met biaxale en multiaxale geogrids. Geotechniek 2018, nr. 2, p42

Spoorwegballast is hoekig van vorm en kan daardoor belastingen goed afdragen. Bij langdurige cyclische belasting treedt er echter blijvende vervorming op door bewegingen van de korrels in het ballastbed. Door het toepassen van vormvaste geogrids worden deze bewegingen beperkt. Veel onderzoeken onderschrijven dit, maar er is nog weinig onderzoek naar de interactie tussen granulaire deeltjes en het geogrid. De hier beschreven studie behandelt naast het onderzoek van die interactie ook de invloed van de vorm van het geogrid. Uit het onderzoek blijkt dat de vorm sterke invloed heeft op de interactie en daarmee de prestaties van de spoorconstructie.


Meer, J. van der, Labrujere, A., Hoven, A. van (2018): Golfoverslagproeven op dijken. Geotechniek 2018, nr. 2, p14

Golfoverslag bij dijken heeft in het verleden veelvuldig tot overstromingen geleid, mede doordat de grasbekleding op het binnentalud door erosie dusdanig werd aangetast dat de kern van de dijk bloot kwam te liggen. Veldproeven sinds 2008 met behulp van een golfoverslagsimulator hebben veel kennis opgeleverd over het erosiemechanisme en geleid tot een kwantitatieve formulering van de schadeontwikkeling. De resultaten hebben inmiddels hun plaats gevonden in het wettelijk beoordelingsinstrumentarium WBI 2017.


Vraag en Antwoord CGF-examenvraag. Geotechniek 2018, nr. 2, p32.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.