Jaargang 19, 2015 - nummer 5 Special Funderingsdag

Home > PDF - Archief > Jaargang 19, 2015 - nummer 5 Special Funderingsdag
Terug naar overzicht

Jaargang 19, 2015 - nummer 5 Special Funderingsdag


Artikelen

Brouwer, R., Rooduijn, M.P. (2015): Hei- en trilbaarheid palen en damwanden: SBRCURnet Commissie 1694. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p36.

Vanaf het najaar van 2013 is door SBRCURnet Commissie 1694 gewerkt aan het handboek hei- en trilbaarheid van palen en damwanden. Het handboek bevat de huidig beschikbare kennis, praktische aanbevelingen en een stappenplan om te komen tot een zo optimaal mogelijk en eenduidig proces voor de hei- en trilbaarheid van palen en damwanden.

Naast de theorie is ruim aandacht besteedt aan de rol van de ondergrond en de uitvoeringsaspecten. Met het ontwikkelde handboek is de basis gelegd voor een doordachte risicobeoordeling en een realistische werkwijze.


Couck, J., Royen, K. van, Janssens, B., Nijs, R. de, Lysebetten, G. van (2015): Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p10.

Het sluitstuk van de Oosterweelverbinding in Antwerpen wordt op de rechteroever van de Schelde wellicht een diepe dubbeldekstunnel. In een unieke proefcampagne op ware grootte is o.a. onderzocht hoe het glauconiethoudend zand en de Boomse klei reageren bij de installatie van lange damwanden en tijdens een diepe uitgraving. De vervorming en rek van de damwanden, de variatie van de waterspanningen en de zwel van de Boomse klei werden uitgebreid gemonitord. Dankzij de intense samenwerking van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het studiebureau ROTS, het WTCB, het departement MOW van de Vlaamse overheid en de aannemer Denys kan bepaald worden hoe de bouw van de Oosterweeltunnel het beste wordt aangepakt.


Denies, N., Cock, F. de, Maertens, J., Huybrechts, N., Lameire, B., Vervoort, A., Leeuw, J.C.J. de, Hoefsloot, F.J.M. (2015): Ontwerp van soilmix- wanden voor kerende constructies. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p20.

Sinds begin jaren 2000 worden soilmix-wanden meer en meer toegepast in België en Nederland voor de constructie van water- en grondkerende wanden. Het WTCB en het SBRCURnet hebben samengewerkt om richtlijnen te publiceren onder de vorm van een handboek. In het handboek wordt het toepassingsgebied van soilmix-wanden duidelijk afgebakend en gekoppeld aan praktische randvoorwaarden, ontwerpmatige eisen en eisen inzake kwaliteitscontrole. Voor bepaalde toepassingsgebieden laat de ontwerpmethodologie bovendien toe om, zij het in beperkte mate, de samenwerking tussen wapeningsstaal en soilmix-materiaal in rekening te brengen. De methodologie die hiervoor aangewend kan worden is gebaseerd op de resultaten van een uitgebreide proefcampagne op reële schaal. Een aantal resultaten van deze proefcampagne, alsook enkele principes van de ontwerpmethode die opgenomen is in het SBRCURnet/WTCB handboek worden in dit artikel kort toegelicht.


Eekelen, S.J.M. van (2015): De 2015 update van de Nederlandse SBRCURnet Ontwerprichtlijn Paalmatrassystemen. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p30.

De Ontwerprichtlijn voor paalmatrassystemen CUR226 is helemaal herzien. Sommige delen zijn nieuw, andere zijn aangepast. Het ontwerp van de geokunststof wapening moet met een nieuwe rekenmethode, met daarbij een eigen set van veiligheidsfactoren. Helemaal nieuw is een hoofdstuk over het ontwerp van de paaldeksels.

De richtlijn is aangepast aan de Eurocode, wat bijvoorbeeld consequenties heeft voor de in rekening te brengen verkeersbelasting. Zeer uitgebreide rekenvoorbeelden maken het verhaal compleet.

Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen in de paalmatrassen-ontwerprichtlijn. De update verschijnt eind 2015 in het Nederlands en vervangt de versie van 2010. Begin 2016 verschijnt een Engelse versie van het geokunststof-deel van de richtlijn.


Fischer, J., Dorp, R.F. van (2015): Offshore Pile Testing Campaign Wikinger. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p52.

Iberdrola is currently developing the Wikinger offshore wind farm in the German part of the Baltic Sea. As only very little information exists about the skin friction and toe resistance behavior of typical Baltic Sea soils (glacial till and chalk), an extensive offshore pile testing campaign was conducted 1.5 years prior to actual pile installation. The test campaign included pile driving analysis and dynamic load tests as well as pull out static load tests. The whole campaign was executed by Bilfinger Marine & Offshore Systems (BMOS). All tests were conducted at water depths ranging from 36m to 42m. Pile driving prediction, pile driving analysis, dynamic and static load testing and the interpretation of these tests were carried out by Fichtner Water & Wind GmbH, Hamburg, Germany and Allnamics BV, the Hague, Netherlands as subcontractors to BMOS.


Focks, J., Meer, J.M. van der, Roubos, A. (2015): Innovatie “Flexible Dolphins” - Aangescherpt paalontwerp op basis van grootschalige proeven. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p57.

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en in samenwerking met meerdere marktpartijen zijn in 2014 full scale veldproeven op flexibele afmeerpalen in de haven van Rotterdam uitgevoerd. Het doel van deze praktijkproef was om enerzijds de onzekerheden in de ontwerpmethodiek te reduceren en anderzijds het inzicht in de prestaties van de bestaande assets te vergroten. Hierbij zijn onder andere de effecten van het talud, dynamische belasting, geotechnische modelleringswijze en het plooien van verjongde en met zand gevulde stalen buispalen beschouwd.

Uit de proefresultaten blijkt dat het effect van het talud beperkter is dan verwacht. Ook het "dynamisch" gedrag van de grond en het ongedraineerde gedrag van zand tijdens een kortdurende belasting lijken slechts beperkt effect te hebben. Verder blijkt uit de proeven dat de maximale momenten minder diep optreden dan voorspeld met de gangbare modellen. Op basis van de proefresultaten kan optimalisatie van de staalhoeveelheid worden verkregen en/of kan met dezelfde hoeveelheid staal een betrouwbaarder ontwerp gemaakt kan worden.


Pot, R. (2015): Veilig en verantwoord bouwen? Op tijd en binnen budget met GeoRiskPortal Online. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p48.

GeoRiskPortal is een sociaal-technische innovatie in het bouwproces en ondersteunt bouwteams bij het beheersen van geo-risico’s en het benutten van kansen in projecten. Gebruikers krijgen realtime inzicht in het bouwproces op basis van meetgegevens en analyse. Met behulp van slimme sensoren en eenvoudige datavisualisaties zijn projectrisico's tijdig te herkennen. Bouwteams krijgen hiermee de kans sneller geinformeerde beslissingen te nemen.


Seters, A. van (2015): Paaldraagvermogen: De weg vooruit. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p8.

Het paaldraagvermogen wordt in Nederland bepaald volgens de norm NEN 9997-1, waarbij paalklassefactoren voor verschillende paaltypen zijn opgenomen in Tabel 7c van deze norm. In CUR-rapport 229 [CUR, 2010] is aangetoond, dat de paalklassefactoren voor de paalpunt ap te hoog zijn. Bij het opstellen van de norm is echter besloten om de huidige paalfactoren te handhaven tot 1 januari 2016, vanwege:

  • Er zijn alleen geheide palen onderzocht. De proevenverzameling voor andere typen palen was te klein. Wanneer alleen verlaging van de paalklassefactoren voor geheide palen zou gelden, dan zou er een onwenselijke marktverstoring optreden
  • Er zijn veel “nieuwe” paalsystemen, die maar beperkt zijn proefbelast.
  • Schadegevallen, d.w.z. bezwijken van paalfunderingen zijn niet bekend.

Staveren, M. van (2015): ISGSR2015: Opvallende resultaten. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p26.

Van 13 tot en met 16 oktober 2015 heeft in het World Trade Centre Rotterdam het Fifth International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR) 2015 plaatsgevonden. Voor Nederland was dit een geweldig podium om de vele resultaten van het onlangs afgeronde ontwikkelprogramma Geo-Impuls te presenteren. Dit artikel presenteert de opvallende resultaten van het symposium. Heeft Nederland er een nieuw export product bij?


Verstraelen, J., Maekelberg, W. (2015): Ontwerpen op basis van de resultaten van laterale proefbelastingen. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p42.

In bepaalde gevallen is niet het axiale maar wel het laterale gedrag van een paalfundering bepalend voor het paaltype en ook de kostprijs van een fundering. In dat geval kan de uitvoering van laterale paalproeven een middel ter controle maar ook ter optimalisatie van de fundering zijn. Laterale paalproeven zijn relatief eenvoudig uit te voeren en een simpel meetsysteem zoals een inclinometer volstaat om tot betrouwbare resultaten te komen. Indien het meetsysteem wordt uitgebreid met optische vezels, kan ook informatie betreffende de structurele capaciteit van de paal worden afgeleid.


Zwanenburg, C. (2015): De praktische toepassing van veldproefresultaten uit het Dijken op Veen onderzoek. Geotechniek 2015, Special Geotechniekdag, p66.

Het onderzoeksproject Dijken op Veen heeft geleidt tot een werkmethodiek voor het ontwerpen van dijken op een veenondergrond. Centraal in de methodiek staat het gebruik van sonderingen en bolsondemetingen om met behulp van correlaties de sterkte van dijklichaam en ondergrond te bepalen. De methodiek is ontwikkeld na het uitvoeren van enkele veldproeven. Dit artikel laat zien hoe de correlaties met de sonderingen en bolsondemetingen aansluiten op de resultaten van de veldproeven.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.