CUR162 volledig herzien

CUR162 volledig herzien

De afgelopen jaren heeft een brede commissie het “Handboek Construeren met grond”, beter bekend als CUR162, volledig herzien. CUR162 was een goed handboek waarmee veel geotechnici zijn opgegroeid, maar na ruim 20 jaar werd het tijd voor een flinke opfrisbeurt. De inzichten over het gedrag van grond hebben niet stilgestaan en het vernieuwde handboek geeft nu een state-of-the-art overzicht. Ook organisatorisch is er veel veranderd: de uitgave is niet meer door CUR verzorgd, maar door CROW én het boek is beschikbaar als onderdeel van de digitale kennisbank van het CROW (er is nog wel de mogelijkheid om een pdf te printen). Een belangrijke overweging om over te schakelen op een digitale vorm is dat in de toekomst sneller wijzigingen doorgevoerd kunnen worden dan bij een papieren uitgave.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De veiligheidsfilosofie is herzien en voor nieuwbouw afgestemd op de NEN9997-1 en voor bestaande situaties op NEN8707.
  • De tekst over proeven en bepaling van parameters is volledig herzien.
  • Voor stabiliteitsberekeningen is het model van critical state soil mechanics nader uitgewerkt en toegelicht. Hiermee sluiten stabiliteitsberekeningen voor aardebanen beter aan bij de rekenmethodiek die ook voor waterkeringen wordt toegepast.
  • De zettingsmodellen NEN-Bjerrum en abc-isotachen zijn toegevoegd. Het model Koppejan is wel behouden in de nieuwe versie met een beschrijving van de beperkingen en mogelijkheden.
  • Er is meer aandacht voor de terminologie rond restzettingen en (autonome) bodemdaling, in lijn met CROW-rapport 2005.
  • Er zijn diverse wijzigingen en verduidelijkingen met betrekking tot de dimensionering van geotextielen en lichte ophoogmaterialen.

Voor een herziening van het hoofdstuk “uitvoering” waren op dit moment helaas onvoldoende tijd, capaciteit en middelen beschikbaar. De werkgroep hoopt dit hoofdstuk in de toekomst alsnog toe te kunnen voegen. Omdat de informatie in dit hoofdstuk sterk verouderd was, heeft de werkgroep besloten om de oude tekst niet op te nemen in de nieuwe versie.

Het nieuwe handboek is te vinden via de kennisbank van het CROW (link). Gebruikers kunnen via de kennisbank ook onjuistheden of suggesties voor verbetering melden.