Auteursinstructies Vakblad Geotechniek

Home > Auteursinstructies Vakblad Geotechniek

Redactie-adres

Het aanleveradres voor artikelsuggesties/concepten/artikelen in definitieve vorm is:
Uitgeverij Educom
t.a.v. Dhr. R.P.H. Diederiks
Postbus 25296, 3001 HG Rotterdam
info@uitgeverijeducom.nl

Algemeen

Artikelen die aan het vakblad Geotechniek worden aangeboden zijn originele artikelen. De inhoud blijft intellectueel eigendom van de auteur(s) en het artikel is door de auteur(s) niet eerder gepubliceerd of in licht veranderde vorm aan een ander medium aangeboden.
Auteur(s) geven toestemming aan Uitgeverij Educom BV de publicatie kosteloos en rechtenvrij in het vakblad Geotechniek op te nemen alsmede te gebruiken voor het pdf-archief op internet.

Omvang artikelen: max. 2.700 woorden (rubrieken max. 450/900 woorden bij 1 of 2 pagina’s).

Aanleveren tekstbestanden

 • Teksten digitaal aanleveren in doc- of docx-formaat.
 • Auteur(s) leveren bij het artikel een korte samenvatting/abstract aan van ca. 100 woorden.
 • Van alle auteurs dient een (recente) pasfoto (minimaal 300 dpi) aangeleverd te worden alsmede de onderstaande gegevens: Naam auteur(s), (voorletters, voornaam, achternaam) / Titulatuur / Werkkring (bedrijfsnaam, vestiging) / Functie
 • In het Word-document geen beelden opnemen. Beelden als losse bestanden aangeleverd (zie ‘Afbeeldingen’).

Tekstuele instructies

 • Titel: duidelijke en kernachtig, eventueel met een verduidelijkende ondertitel.
 • Vermelding auteur(s): voorletters, titulatuur, functie en werkkring.
 • Ieder artikel moet voorzien zijn van een korte samenvatting van ca. 100 woorden die ingekaderd bij het artikel wordt afgedrukt.
 • Ieder artikel moet met een inleiding beginnen van 1-3 alinea’s.
 • Na elke alinea een witregel.
 • Gebruik zo min mogelijk afkortingen.
 • Plaats duidelijke verwijzingen naar figuren en tabellen. Foto’s ook omschrijven als ‘figuur’. Het woord ‘figuur’ niet afkorten. GOED: ‘...in figuur 7 ziet u...’. FOUT: ‘...in fig. 7 zit u ...’.
 • Gebruik onder een tussenkop niet meer dan 2 sub-kopjes

Beeldmateriaal

 • ‘Figuren’ (grafieken en foto’s) en tabellen moeten een duidelijk en kort bijschrift hebben en doorlopend genummerd te worden. Verwijs naar iedere figuur en tabel.
 • Lever beelden aan in aparte bestanden (bij voorkeur als jpg (hoge resolutie), tiff of eps) en let op voldoende afmeting te zijn (min. 13 x 15 cm met 300 dpi).
 • Afbeeldingen op internet gevonden zijn bijna altijd ongeschikt vanwege de te lage resolutie!
 • Hou rekening ermee dat illustraties vaak moeten worden verkleind waardoor dunne lijnen kunnen wegvallen en details onzichtbaar worden. Dit speelt bij alles met lijnen: plattegronden, kaarten, grafieken, doorsneden e.d.

Auteursinstructies Vakblad Geotechniek (drukwerk)

 • Zet in de naam van het bestand het nummer als de tekst.
 • Figuren moeten rechtenvrij en kosteloos in de publicatie gebruikt te worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de auteur(s). De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele kosten.
 • Illustraties dienen zo veel mogelijk voorzien te zijn van bronvermelding.

Bestandsformaten

 • Adobe Photoshop, 300 dpi (TIFF of EPS), Adobe Illustrator (EPS)
 • Mac: Adobe Photoshop, 300 dpi (TIFF of EPS) of hoge resolutie (JPG), Adobe Illustrator (EPS) – Let op:
 • tekstfonts omzetten naar lettercontouren, outline of curves.
 • EPS als binair bestand (GEEN JPEG of DCS)
 • Minimale afmeting: 13 x 15 cm.
 • Foto’s opgenomen in een Word-document of Power Point kunnen NIET worden verwerkt.

Grafieken

 • Geef zonder afkortingen aan wat op de assen is weergegeven inclusief eenheden.
 • Kies voor gangbare en Nederlandse termen en verklaar die termen in een renvooi.
 • Maak een overzichtelijke schaalverdeling op de assen; niet te dicht en niet te open; vermijdt dichte rasterpatronen, van elkaar loodrecht kruisende lijnen.
 • Geef de krommen van de grafiek weer in contrasterende kleuren of in stippel-, streep- of gebroken lijnen die dikker zijn dan de assen.
 • Vermijd veel tekst bij een kromme; neem liever een aparte legenda op naast de grafiek.
 • Neem naast of onder de grafiek een stuk verklarende tekst op (leeswijzer) met toegelichting. In de tekst kan naar een grafieknummer worden verwezen.

Lijndikten en lettergrootten in tekenwerk

 • Lijndikten: normale lijnen 0,2 mm; hulplijnen (zoals arcering/afbreeklijnen) 0.1 mm; normale lijnen (zoals assen voor grafieken, kleine kaders) 0,25 mm; hoofdlijnen (zoals kromme in een grafiek, belangrijke lijnen, grote kaders) 0,35 mm.
 • Teksten in figuren: hoofdletterhoogte: min. 2 mm, met lijndikte 0,25 mm.
 • Doorsneden grof raster toepassen, 150 of 75 dpi.
 • Originele tekeningen: uitdraaien met laserprinter of gelijkwaardige kwaliteit op wit papier.

Tabellen

 • Geef met een minimum aan afkortingen weer wat in de rijen en kolommen is weergegeven, inclusief eenheden. Vooral de kolommen vragen aandacht: daar is vaak minder plaats. Maak eventueel een aparte legenda ter verklaring van afkortingen of symbolen.
 • Voorzie de tabel van een verklarende tekst.

Formules

 • Gebruik Microsoft Equation om formules te maken in Word.
 • Probeer zoveel als mogelijk individuele formules of serieformules niet in de tekst op te nemen. Plaats deze bij elkaar in een apart kader. In de tekst wordt naar een formule-nummer verwezen.
 • Neem bij de formule(s) een uitgebreide legenda op van symbolen en eenheden.
 • Voorzie formule(s) van een stuk verklarende tekst.
 • Gebruik de (inter)nationaal gangbare symbolen volgens ISO.

Dragers

 • Aanleveren op een CD-ROM, USB-stick of mail naar: info@uitgeverijeducom.nl.
 • Zeer grote figuren liefst versturen via WeTransfer.com (gratis).

Auteursrechten

Door het inzenden van het artikel verklaart/verklaren de auteur(s) dat hij/zij:

 • akkoord gaat/gaan dat de redactie het artikel ter beoordeling voorlegt aan haar adviseurs/deskundigen, indien zij dit nodig acht.
 • het exclusieve recht verleent/verlenen aan de uitgever ter verveelvoudiging en openbaarmaking zowel in gedrukte als digitale vorm; wanneer het artikel wordt afgewezen, dan vallen deze rechten terug aan de auteur(s).
 • het artikel niet tegelijkertijd elders ter publicatie heeft/hebben aangeboden.
 • instaat/-staan voor de oorspronkelijkheid van het artikel en dat deze inhoudelijk verantwoord is, en voorts dat hij/ zij de benodigde toestemming heeft/hebben ontvangen van betrokkenen voor het door de uitgever doen publiceren van die gedeelten van het artikel en de illustraties waarvoor de rechten niet bij de auteur(s) rusten.
 • auteur(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de afstemming en het akkoord van evt. opdrachtgever en/of direct betrokken partijen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van uitgever en/of redactie.

Publicatie

Voor publicatie ontvangen auteurs via e-mail een pdf-proef en krijgt men de mogelijkheid om het artikel te controleren.

Download

Auteursinstructies Geotechniek