Boeken

Baggerwerktuigen
AUTEURS Arnold Boon en
Eelko Muns
UITGAVE STC-EduPort
DETAILS
 
Paperback, 228 pagina’s,
ISBN 978-94-9208-307-4
PRIJS
 
€ 35,00

Het boek beschrijft de basis van waterbouw en offshore in al zijn facetten, waarbij de werking en toepassing van de verschillende werktuigen het uitgangspunt is. De volgende werktuigen worden beschreven: de sleephopperzuiger, de snijkopzuiger, de winzuiger en de bakkenzuiger. Daarnaast komt ook ander veel gebruikt materiaal uitgebreid onder de aandacht, zoals baggerkranen, werkschepen, hulpwerktuigen en persleidingen. Het boek beschrijft de theorie maar vooral de toepassingen in de praktijk; vele tekeningen en foto’s maken het proces inzichtelijk.

 

Baggerproces, van grond tot werk
AUTEUR Ir. Gerard Poptie
UITGAVE STC-EduPort
DETAILS
 
Paperback, 286 pagina’s,
ISBN 978-94-9208-306-7
PRIJS
 
€ 35,00

Al eeuwenlang wordt er in Nederland gebaggerd: voor de aanwinning van land of de aanleg van dijken, havens en vaarwegen. Het baggerbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve, dynamische industrie die werk biedt aan duizenden mensen, over heel de wereld. Het Baggerproces, van grond tot werk beschrijft de vele aspecten die verbonden zijn aan baggeren: methoden van grondverzet, de site, de interactie met het grondgedrag en de belangrijkste baggerwerktuigen. Het boek behandelt zowel de theorie als de dagelijkse praktijk, ondersteund door veel voorbeelden van uitgevoerd werk. Het boek is hiermee geschikt voor het onderwijs in de waterbouw, maar ook voor de bemanning aan boord van baggerschepen en het management op de sites.

 

Dijken van Nederland

AUTEURS Eric-Jan Pleijster en
Cees van der Veeken
UITGAVE nai010
DETAILS
 
Hardcover, 382 pagina’s,
ISBN 978-94-6208-150-5
PRIJS
 
€ 49,50

Nederland telt vele duizenden dijken. Dijken zijn de dragers van ons landschap en hebben grote cultuurhistorische waarde. We wonen in dijkhuisjes aan de Waalbandijk, fietsen over de slingerende West- Friese Omringdijk of bezoeken het monument op de Afsluitdijk. Desondanks voldoen lang niet alle dijken aan de huidige veiligheidsnormen. Om onze veiligheid te kunnen garanderen, is daarom kennis over dijken nodig. Het is tijd voor een overzicht én een blik op de toekomst, in een standaardwerk: Dijken van Nederland.Ondanks het belang voor onze geschiedenis, economie, cultuur en natuur zijn onze dijken nooit goed in kaart gebracht. Dat is opmerkelijk, want zonder dijken had Nederland niet bestaan. Ze zijn onze belangrijkste uitvinding. In dit boek worden, aan de hand van de eerste Dijkenkaart van Nederland, de Nederlandse dijken voor het eerst als geheel beschreven, geduid en geportretteerd. Van primaire waterkering tot relict, van zeedijk tot liniedijk en van dromer tot waker. De dijkentop-100 toont de opmerkelijkste dijken van Nederland.Met bijdragen van Tracy Metz, Eric Luiten, Steffen Nijhuis, Hans Renes, Henk Ovink, minister Melanie Schultz van Haegen (voorwoord)

 

De Nederlandse brug

AUTEURS Elisabeth van Blankenstein,
Jan van den Hoonaard,
Frans Remery en Pieter Spits
UITGAVE THOTH
DETAILS
 
Gebonden, 208 pagina’s,
met 255 kleurillustraties,
ISBN 978-90-6868-597-8
PRIJS
 
€ 29,95 (na 24 januari 2013:
€ 34,50)

Nederland telt duizenden bruggen. Een brug die wij op een bepaalde locatie zien is daar vaak niet de eerste: sommige blijken al een lange geschiedenis achter de rug te hebben en over illustere voorgangers te beschikken. Als ‘voorouders’ van de huidige bruggen, schetsen zulke bruggen een beeld van de tijd en van de ontwikkelingen in de bruggenbouw.


In De Nederlandse brug worden veertig markante bruggen gepresenteerd waarmee wij in het dagelijks leven worden geconfronteerd: van stoere bruggen over de grote rivieren, charmante kleine bruggetjes over verstilde grachten tot indrukwekkende spoor- en verkeersbruggen. Er wordt aandacht besteed aan de opmerkelijke aspecten van deze bruggen. Die kunnen te maken hebben met de historische betekenis van de brug, de vormgeving en landschappelijke inpassing, de monumentenstatus of de bouwwijze.


Deze rijk geïllustreerde uitgave brengt op heldere wijze de geschiedenis van de bruggenbouw in Nederland in beeld: van de Sint Servaasburg in Maastricht, de Magere Brug in Amsterdam tot de nieuwe Hanzeboog over de IJssel bij Zwolle. De Nederlandse brug is een onmisbare aanwinst voor iedereen met belangstelling voor de constructie en architectuur van bruggen.

 

Climate of Coastal Cooperation
Honderd internationale kustprofessionals pleiten voor samenwerking

AUTEUR Robbert Misdorp (red.)
UITGAVE Kust & Zee, EUCC
DETAILS
 
Gebonden, 208 pagina’s, geïllustreerd
in kleur, ISBN 978-90-7550-209-1
PRIJS
 
€ 15,- (+verzendkosten), bestellen via
admin@eucc.net of via 071-512 2900

Kustveiligheid, ecologie en economische groei kunnen hand in hand gaan wanneer overheden, kennisinstituten en kustbeheerders meer gaan samenwerken. Dat bepleiten honderd internationale vooraanstaande professionals in het boek ‘Climate of Coastal Cooperation’.

Kustgebieden worden steeds verder ontwikkeld
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in kustgebieden en vooral in de kuststeden groeit de bevolking sterk. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, neemt het overstromingsrisico toe en dringt het zoute water dieper het land in. In deze gebieden is het een uitdaging om de balans te vinden tussen economische groei, ecologie en veiligheid tegen overstromingen. De afgelopen decennia zijn hiervoor veel concepten bedacht en projecten uitgevoerd, waaronder ook in Nederland.

Honderd auteurs delen internationale ervaringen en kennis
´Tijd om ervaringen en kennis te delen´, vond Robbert Misdorp, die zelf 25 jaar voor Rijkswaterstaat werkte aan duurzame kustontwikkeling. Misdorp vond ruim 100 kustprofessionals bereid mee te schrijven aan een boek. Met voorbeelden uit vooral Azië en Europa laten de auteurs zien welke voordelen samenwerking en een integrale aanpak heeft voor ‘hun’ kustgebied. Het herstel van mangrovebossen bijvoorbeeld is niet alleen goed vanuit ecologisch oogpunt, maar biedt ook bescherming tegen overstromingen en schept bovendien mogelijkheden voor lokale kleinschalige visserij. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied in de afgelopen 20 jaar. De goederenoverslag en de economie zijn sterk gegroeid, maar juist een integrale aanpak heeft geleid tot een sterke verbetering van de kwaliteit van lucht, water en bodem. Bovendien is het gebied groeneer geworden en heeft de lokale recreatie een impuls gekregen. Economie en ecologie versterken elkaar. Nederland heeft hierin veel ervaringen opgedaan, deelt deze kennis met andere landen. Deze sector, mits goed uitgebaat, is een economische groei sector gezien de toenemende uitdagingen waarmee de laag gelegen, dicht bevolkte kust gebieden van de wereld te maken zullen krijgen.

Bron van inspiratie
Behalve een unieke schat aan ervaringen omvat het boek een overzicht van handleidingen, innovatieve concepten en andere ‘tools’ die integraal kustbeheer kunnen ondersteunen. Het boek is een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in integraal kustbeheer, zoals wetenschappers, beleidsmakers, belangenorganisaties en bestuurders.

 

Grondwaterzakboekje

AUTEUR Bram Bot
UITGAVE Bot Raadgevend Ingenieur
DETAILS Gebonden, 267 pagina’s, ISBN 978-90-8178-690-4
PRIJS € 38,- (voor leden NHV tegen gereduceerd tarief via de website van de NHV, www.nhv.nu

Het Grondwaterzakboekje is een compendium voor de grondwaterpraktijk in Nederland. Het boekje is geen leerboek, maar een naslagwerk vol kengetallen, formules, overzichten, default waarden, vuistregels, checklisten, samenvattingen, tabellen, grafieken, illustraties, voorbeelden, enzovoorts. Alle grondwateraspecten komen aan de orde in de 21 hoofdstukken met uitgebreide bijlagen. Ruimte is gereserveerd voor eigen aantekeningen van gebruikers. De praktiserende grondwaterhydroloog zal het Grondwaterzakboekje voortdurend onder handbereik willen hebben.

Het boekje wordt in eigen beheer uitgegeven door de auteur Bram Bot, die de verzameling aantekeningen uit zijn loopbaan als uitgangspunt heeft gebruikt. Het compendium is geverifieerd en zo evenwichtig mogelijk uitgebreid onder begeleiding van 37 deskundigen van deelgebieden. Het boekje is warm ontvangen door de Nederlandse Hydrologische Vereniging met een enthousiast voorwoord van voorzitter Huub Savenije.

Voor meer informatie en voor het bestellen van het Grondwaterzakboekje, zie www.grondwaterzakboekje.nl.

 

The Dutch and their Delta

AUTEUR Jacob Vossestein
UITGAVE Scriptum Publishers
DETAILS
 
Gebonden, 296 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd in kleur, in het Engels
ISBN 978-90-5594-788-1
PRIJS € 24,95

Over de hele wereld leren mensen op school dat Nederland een land onder de zeespiegel is. Dijken, polders, molens en klompen zijn bekende iconen voor onze natie, terwijl de stevige dijken en stormvloedkeringen ook wereldfaam genieten.
Maar hoe werkt dat allemaal? Hoe kan een land bestaan onder deze omstandigheden en ook nog eens welvarend zijn? Men zou verwachten dat de Nederlanders in paniek raken over de klimaatsveranderingen, maar ze doen dat niet. Hoe kan dat? Dit boek vertelt u er alles over, zowel in woorden als in foto’s.
Een boek over alle ontwikkelingen uit het verleden, het heden en de toekomst.
Dit boek geeft een fascinerend inzicht in hoe een samenleving kan functioneren onder zeespiegelniveau.

 

Straten maken - Hoe ontwerp je een goed straatprofiel?

AUTEUR Jeroen Bosch en Harm Veenenbos
UITGAVE SUN
DETAILS
 
Paperback, 452 pagina’s, full-colour,
ISBN 978-94-6105-262-9
PRIJS € 34,50

Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van de straat, en toch bestaat er nauwelijks vakliteratuur over hoe je een goede en mooie straat ontwerpt. In dit boek zijn de -volgens experts- 84 best ontworpen straten van Nederland verzameld en geanalyseerd. Dit leidde tot tien vuistregels voor het ontwerp van een goed straatprofiel.

De best ontworpen straten van dertien Nederlandse steden zijn ingedeeld in vijf categorieën: de woonstraat, de stadsstraat, de singel, de stadslaan en de invalsweg. In elk straattype worden de ‘wanden’, de inrichting van de straat en de beplanting, het verkeer en de ondergrond geanalyseerd. Daarnaast delen verschillende experts, van landschapsarchitecten tot een verkeerskundige en een bomenconsulent hun kennis over de inrichting van een straat.

 

Zoet & Zout
Water en de Nederlanders

AUTEUR Tracy Metz, Maartje van den Heuvel
UITGAVE NAi Publishers
DETAILS
 
Paperback, Nederlandse en Engelse editie, 296 pagina’s,
Geïllustreerd, ISBN 978-90-5662-847-5
PRIJS € 29,50

Nederland en het water: het is een verhaal van strijd en verbondenheid, van ramp en voorspoed, van hoogstaande techniek en van emmertjes en schepjes op het strand. Eeuwenlang hebben we ons bekwaamd in het beheersen van het water, we hebben het land op het water veroverd en van de Nederlandse waterwerken hebben we een wereldwijd exportproduct gemaakt. Maar hoe veilig zijn we eigenlijk? Klimaatverandering vergroot het gevaar van zowel overstromingen als droogte, en de gevolgen van een ramp in ons dichtbevolkte land zijn niet te overzien. Niet voor niets is de omgang met het water een van de grote opgaven voor Nederland in de 21ste eeuw. In het project Zoet&Zout. Water en de Nederlanders laten auteur en journalist Tracy Metz en curator Maartje van den Heuvel in tekst en beeld zien hoe Nederland vormgeeft aan de veranderende verhouding tot het water.

In Zoet&Zout. Water en de Nederlanders beschrijft journalist en auteur Tracy Metz de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat en hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met het water te leven. Ze gaat in de publicatie op toegankelijke wijze uitgebreid in op de hedendaagse ontwikkelingen in Nederland op het gebied van water en de internationale positie en relevantie daarvan.

Als meest identiteitsbepalende element van Nederland is water door de eeuwen heen veelvuldig in beeld gebracht. Kunsthistoricus Maartje van den Heuvel toont in vijf beeldkaternen meer dan 125 kunstwerken de rijke schakering aan betekenissen die Nederlanders hechten aan water en de wateren. Deze kunstwerken verbeelden op aansprekende wijze onze geschiedenis met het water en kunnen inspireren bij het vormgeven van een toekomstig Nederland.